KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA VE İZİN METNİ 

LKS TURİZM TAŞIMACILIK ORGANİZASYON İNŞAAT LOJİSTİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ (“LKS TURİZM”), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddeleri uyarınca 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, LKS TURİZM veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden veya yolcularımızdan hizmet süreci kapsamında tarafınızdan talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel olsun ya da olmasın her türlü verileri, yine paylaşılmalarını gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, muhafaza edilebilecek, ilgili üçüncü kişilerle yurt içi ve yurt dışında paylaşılabilecek ve gerektiğinde imha edecek olup, kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilecektir. Bu bağlamda; tarafımıza aktarılan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Lks Turizm tarafından yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

 • Kimlik Bilgisi:Ad, soyad, TC kimlik no, anne-baba adı, cinsiyet, doğum tarihi/yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mahalle, cilt no, sıra no, seri no, aile sıra no, medeni hali, nüfus cüzdan fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, sürücü belgesi, ulaşılabilecek yakını adı-soyadı,
 • İletişim Bilgisi:Telefon no, e-posta adresi, adresi, ikametgah belgesi, geçici ikametgah belgesi, ulaşılabilecek yakını iletişim bilgisi
 • Lokasyon : Bulunduğu yerin konum bilgisi
 • Finansal Bilgi:IBAN No, Brüt Ücreti
 • Sağlık Bilgileri: Sağlık raporu, engelli raporu, iş göremezlik raporu, psikoteknik raporu, kan grubu, Sağlık bilgileri
 • Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri,gişe dekontlarındaki bilgiler, talep bilgisi gibi vb.
 • Mesleki Deneyim: Src sertifika, yaptığı iş ve deneyimi, öğrenim durumu, mesleği
 • Özlük: Agi, işe giriş bildirgesi, SGK sicil no, sigorta tescil ve hizmet kaydı tespiti, pozisyon, unvan, izin formu, hesap pusulası-bordro, muvakafakat yazısı, tutanaklar, formlar
 • Hukuki İşlem : İmza, icra yazısı, adli sicil belgesi ve adli sicil bilgileri, aydınlatma metni ve açık rıza onayı, adli sicil bilgileri, diğer adli evraklar
 • İşlem Güvenliği:IP Adresi, log bilgileri
 • Görsel Kayıtlar/Bilgi: Kamera kayıtları, Vesikalık fotoğraf
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler

 

 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANDIĞI YERLER

Lks Turizm tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket ile yapılan hizmet alım sürecinde, şirket tarafından talep edilen ad, soyadı, iletişim numarası, mail adresi, meslek bilgisi, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi, kimlik numarası vb. kişisel veriler, 
 • CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

LKS TURİZM, kişisel verilerinizi yasal yükümlülükler çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla ve verilen açık rızanıza istinaden işlemektedir

 • Güvenlik: Anılan kişisel verileriniz, LKS TURİZM’e ait yerleşkeler, binalar, ofisler, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 
 • İletişim: Hizmet sürecince ilgili tarafların iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 
 • Yasal Yükümlülükler: Lks Turizm’in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI ve AKTARIM AMAÇLARI

LKS TURİZM söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

 • Vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, yetkili idari kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kamu güvenliği ve sağlığı açısından taşımanın gerçekleştiği ülkedeki mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları ile
 • İş ortakları ve hissedarlar
 • İş birliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla
 • Hizmet ve servis çalışanlarıyla, tedarikçilerimiz (teknik destek alınan yazılım şirketleri, bulut bilişim vb gibi) ile acenteler ile

KİŞİSEL VERİNİN SAKLANMASI VE İMHASI

Lks Turizm, yukarıda detaylı olarak belirtilmiş olan kişi, kanal ve araçlarla toplamış olduğu kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun amaçlar doğrultusunda yine gerekli olduğu sürece saklayabilir. Lks Turizm, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri siler ve yok eder. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Lks Turizm tarafından resen yapılmaktadır.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Lks Turizm olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda Lks Turizm’e ulaşan kişisel verileriniz gizlidir. Tarafınızca gizlilik politikasını onaylayarak yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan şekilde kişisel verilerinizin toplanmasına, aktarılmasına, saklanmasına ve imha edilmesine açık rıza vermiş olursunuz.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre LKS TURİZM’a başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile LKS TURİZM’a iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Yazılı olarak ve posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” için tıklayınız. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

ÇEREZLER VE GOOGLE ANALYTICS

LKS TURİZM web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten alınan veriler web sitemizi sizlerin tercihlerine göre en iyi hale getirmemizi sağlar. Google tarafından ABD’deki sunucularda toplanan bu veriler arasında IP Adresiniz de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.

DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya LKS TURİZM’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

LKS TURİZM’ın kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni” ’ni okudum. 

                                                                                             

TİCARİ BİLGİLERİMİZ 

UNVAN       : LKS TURİZM TAŞIMACILIK ORGANİZASYON İNŞAAT LOJİSTİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ

MERSİS NO : 0609 056 996 60 00 17

ADRES            :Mustafa Kemal MAH. 2118. Cad. NO:4 Maidan B 152 Çankaya/Ankara

TELEFON       : 0312 213 52 52

MAİL              : info@lksturizm.com


BİZİ TERCİH EDEN

BAZI KURUMLAR

TÜrkiye Cumhuryeti Cumhur Başkanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
TAI
Roketsan